15.11.2013 – Κλήρωση για τη συγκρότηση της παρακάτω Επιτροπής : Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρ. 46 (Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών)

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 /2011
2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οι. 21508 / 04-11-2011
Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 / 07-11-2011 τεύχος Β).
3. Τις διατάξεις της περιπτ.ε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 για ανάδειξη προμηθευτών.
5. Την ανάγκη ανάδειξης τρίτου μέλους για τη συγκρότηση της παρακάτω Επιτροπής : Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρ. 46 (Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών) για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2014» για το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας.

Γνωστοποιούμε ότι, η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας, την 19 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού μέλους που θα συγκροτήσει την ανωτέρω Επιτροπή.
Η Επιτροπή ορίζεται από τρεις τακτικούς δημοτικούς υπαλλήλους και τρεις αναπληρωματικούς.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα