16.01.2023 – Απόφαση Δημάρχου 1384/2023 – «Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Φλώρινας»

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

Φλώρινα, 13 Ιανουαρίου 2023
Α.Π. 1384

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Φλώρινας».
Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 50/2023

Ο Δήμαρχος Φλώρινας
έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου” του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», περί εξουσιοδότησης υπογραφών.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010).
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3140/27-11-2012 (τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.Την υπ’ αριθ. 38/2023 απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας, σχετικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων.
6. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, έως 31-12-2023, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

  1. Στον κ. Ηλία Μούλελη του Βασιλείου, αναθέτει τις αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας. της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας ΦΕΚ 3140/Β/27-11-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Στον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη του Αθανασίου, αναθέτει:
  • Τις αρμοδιότητες του τμήματος διαχείρισης οχημάτων, της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας ΦΕΚ 3140/Β/27-11-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Τις αρμοδιότητες συντήρησης πρασίνου – της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής ανάπτυξης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας , παρ. Α΄, εδάφιο 5,7,9 .

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Φλώρινας.

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα