17.11.2020 – Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων έτους 2021, ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

ΦΛΩΡΙΝΑ 16 – 11 – 2020
Αρ. πρωτ.: 23551

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων έτους 2021, ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος Φλώρινας προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων έτους 2021 ανά κατηγορία έργων/μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις παρακάτω κατηγορίες :

Α. Κατηγορίες έργων
1. Οικοδομικά
2. Οδοποιία
3. Ηλεκτρομηχανολογικά

Β. Κατηγορίες μελετών
1. (6)-Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
2. (7)-Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες
3. (8)-Στατικές μελέτες (μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)
4. (9)-Μελέτες μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές
5.(10)-Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες
6.(13)-Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων

Καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, μέχρι τις 10-12-2020 στο γραφείο πρωτόκολλου του Δήμου Φλώρινας , στη Δ/νση Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ 97, ΤΚ 53100. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, εντός της παραπάνω προθεσμίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο γραφείο γραμματείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα Αίτησης Μελετητών Δημοσίων Έργων
2. Υπόδειγμα Αίτησης Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΜΤΣΗΣ

Για λήψη των σχετικών εγγράφων κάντε κλικ εδώ (pdf)

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα