19.04.11-Σχετικά με 1η τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Φλώρινας οικ.έτους 2011

Στη Φλώρινα και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα στις 18 Απριλίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ. η Ο.Ε. του Δήμου αποτελούμενη από εννέα (9) μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Βοσκόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Ζαέκης Αντώνιος, Μέλος
3. Κρομμύδας Σπυρίδων, Μέλος
4. Ουλιάρης Θεόδωρος, Μέλος
5. Λουκάς Δημήτριος, Μέλος
6. Λαζαρίδου Αντιγόνη, Μέλος
7. Ασπρίδης Αιμίλιος, Μέλος
8. Τσακμάκης Κων/νος, Αντιπρόεδρος
9. Σταύρου Γεώργιος, Μέλος Ø
συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από έγγραφη πρόσκληση του κ. Δημάρχου, με ημερομηνία 14 Απριλίου 2011 για να συσκεφθεί και αποφασίσει στα παρακάτω θέματα :
ΑΡΙΘΜ. 47/2011 :
Σχετικά με 1η τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Φλώρινας οικ. έτους 2011.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού άκουσε τα παραπάνω, έχοντας υπόψη τα άρθρα 72 παρ. 1 εδ. β΄ και 266 παρ. 9του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και μετά από διαλογική συζήτηση, 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Φλώρινας, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Την παραπέρα ενέργεια αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.
Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 47/2011.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Για αναλυτική προβολή του πρακτικού της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής κάντε κλικ εδώ.
 
 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα