20.02.2014 – Ανάθεση προμήθειας ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝOΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Φλώρινας θα προσφύγει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 45/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Α/Α  ΕΙΔΟΣ  CPV  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΔΑΠΑΝΗ
1  Πετρέλαιο κίνησης (diesel)  09134200-9  159.100  λίτρα  181.646,34 €
2  Πετρέλαιο θέρμανσης (heating oil)  09135100-5  754.314  λίτρα  847.419,51 €
3  Βενζίνη αμόλυβδη  09132100-4  35.940  λίτρα  50.178,86 €
               Καθαρή Αξία  1.079.244,71 €
               Φ.Π.Α. (23%)  248.226,29 €
               Μερικό Σύνολο  1.327.471,00 €

Οι προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της με αριθ. 1325/2013 από 22 /10/2013 διακήρυξης του Δήμου Φλώρινας με ΑΔΑ ΒΛΛΘΩΗΙ-8ΝΟ.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 28/02/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας 4ες Εργατικές Κατοικίες Συν. Αγίου Μηνά Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από τεχνική περιγραφή των υλικών και οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα