23.05.2022 – 2η ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από ιδιώτες για την πρόληψη των πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2022

2η ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από ιδιώτες για την πρόληψη των πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2022

Ο Δήμος Φλώρινας, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός της πόλης, χωριών και οικισμών,
να προβούν άμεσα στον καθαρισμό των χώρων αυτών,
με καταληκτική ημερομηνία την 05 Ιουνίου 2022
απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Μετά την 5η Ιουνίου 2022 και εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Φλώρινας, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι ιδιοκτήτες έχουν ειδοποιηθεί / ενημερωθεί τα προηγούμενα έτη για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης τους, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να τα διατηρούν σε καλή κατάσταση μέσω τακτικών ετήσιων ενεργειών τους.
Η εφαρμοσμένη διαδικασία προσωπικών ειδοποιήσεων έχει πρωτίστως “παιδευτικό χαρακτήρα” και οφείλουν πλέον να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους ως ιδιοκτήτες.
Τα κατασταλτικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό είναι το τελευταίο μέσον που θα χρησιμοποιήσει η δημοτική αρχή και μόνο εκεί που οι εγκαλούμενοι επιδείξουν πλήρη αδιαφορία.

Όσοι ιδιοκτήτες επιθυμούν πληροφορίες ή διευκρινήσεις για τον καθαρισμό των οικοπέδων/ τεμαχίων γης τους, μπορούν να επικοινωνήσουν:
• στο τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (τηλ. 2385044917),
• μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό polprote@cityoflorina.gr

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 2

Με βάση την υπ’ αριθ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1301/τ.Β΄ /18.03.2022) ο καθαρισμός πρέπει να περιλαμβάνει :

1. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.
2. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
3. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
4. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
5. Απομάκρυνση σκουπιδιών (μπάζα, αστικά σκουπίδια, κουφάρια νεκρών ζώων κ.ά.) που συνήθως υποκρύπτονται μέσα στη πυκνή βλάστηση που τα έχει κατακλύσει και αποτελούν εστίες μόλυνσης και δυσοσμίας για τους περίοικους.
6. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου (άρθρο 94 παράγρ. 26 του Ν. 3852/2010). Παράλληλα, η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων συνεπάγεται και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους, εφαρμόζοντας την υπ’ αριθμό 371/2018 (ΑΔΑ: ΨΡΒ7ΩΗΙ-ΘΧΘ) απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με θέμα: “Ψήφιση κανονισμού χρέωσης και επιβολής προστίμων αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων Δήμου Φλώρινας”.

ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα