23.10.2013 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/2008
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εξακρίβωσης κόστους του άρθρου 57,παρ.6γ του Ν. 3669/2008 του έργου « Ανάπλαση Λεωφόρου Μοναστηρίου »

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, στον οικισμό Αγίου Αθανασίου, τη Παρασκευή 25/10/2013 και ώρα 8:30 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την παραπάνω Επιτροπή.

Η Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Θεοδοσίου Δημήτριος
Πολ. Μηχανικός

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα