24.02.2014 – Ανακοίνωση κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση Επιτροπών

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024 /2011
2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οι. 21508 / 04-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 / 07-11-2011 τεύχος Β).
3. Την υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών :

α. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών (αρθρ. 28 Ν.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ) για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων.

β. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών (αρθρ. 28 Ν.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ) για την προμήθεια υλικών ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης, υλικά επισκευής- συντήρησης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.

γ. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών (αρθρ. 28 Ν.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ) για την λογισμικών προγραμμάτων, υλικών μηχανογράφησης, φαξ μηχανών γραφείου, φωτοτυπικών μηχανημάτων, λοιπός εξοπλισμός, ανταλλακτικών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, γραφικής ύλης λοιπών υλικών γραφείου, είδη καθαριότητας και υγιεινής παροχών σε είδος προσωπικού και κάθε άλλη προμήθεια που δεν αναφέρεται παραπάνω.

δ. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών (αρθρ. 28 Ν.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ) για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (κίνησης – θέρμανσης), προμήθεια και ανταλλακτικά διαφόρων μηχανημάτων κάδων απορριμμάτων.

Γνωστοποιούμε ότι, η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας, την 27 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που την συγκρότηση των ανωτέρω Επιτροπών.
Οι Επιτροπές ορίζονται από τρεις τακτικούς δημοτικούς υπαλλήλους και τρεις αναπληρωματικούς.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα