25.05.2016 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργων

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα 25/05/2016
Αρ.Πρωτ.:8763

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ. 609/1985
β. Του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987
γ. Του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008
γ. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011
δ. Του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014
ε. Του άρθρου 199 και 201 του Ν. 42812014
στ. Της με αρίθμ. πρωτ. 4590/03-11-2014 κατευθυντήριας οδηγίας 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
2. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Την 28 / 2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας περί ορισμού Δημοτικών συμβούλων που θα συμμετέχουν στις επιτροπές παραλαβής έργων του Δήμου.
6. Την ανάγκη προσωρινής παραλαβής των παρακάτω έργων:
1. «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης τμήμα – Κ», προϋπολογισμού μελέτης 3.617.647,06 €, έκπτωσης 43,86% και συμβατικού προϋπολογισμού 2.031.404,09 €, με επιβλέποντες Μηχανικούς τον: Θεοδοσίου Δημήτριο, υπάλληλο του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο την εταιρία Βαφειάδης Α.Τ.Ε., έχοντας υπόψη την από 05-01-2016 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
2. «Ανάπλαση κτιρίων χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς έναντι αρχαιολογικού μουσείου», προϋπολογισμού μελέτης 550.000,00 €, έκπτωσης 42,28% και συμβατικού προϋπολογισμού 295.460,00 €, με επιβλέποντες Μηχανικούς τον: Σαπουντζή Ιωάννη, υπάλληλο του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο την εταιρία ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ, έχοντας υπόψη την από 03-12-2015 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

7. Την κατάσταση Τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
ΟΡΙΖΟΥΜΕ
Την διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές προσωρινής παραλαβής των παραπάνω έργων η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στον Οικισμό Αγίου Αθανασίου, την Παρασκευή 27 Μαϊου 2016 και ώρα 10:00.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Βασιλική Σεχίδου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα