25/10/2016 – Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Τ.Κ. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας της Παρασκευής 28ης Οκτωβρίου 2016 λόγω Αργίας θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα Πέμπτη 27 Μαρτίου 2016

logo dimosΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ 24-10-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 20161

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1906 /2016

ΘΕΜΑ: Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Τ. Κ. Μελίτης Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:

 

  • Το Ν. 4264/2014 [ΦΕΚ 118 Α/15-05-2014] Άσκηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις
  • Τις με αριθ. 333/2014 «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας Φλώρινας», 332/2014 «Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στην έδρα του Δήμου Φλώρινας (Επέκταση λαϊκής αγοράς)», 331/2014 «Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών στο Δήμο Φλώρινας» Α.Δ.Σ. Φλώρινας
  • Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄]«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παρ.6 υπό παρ. 32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους
  • Το γεγονός ότι η Αργία της 28ης Οκτωβρίου 2016 συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Τ.Κ. Μελίτης
  • Την με αριθ. 633/2016 Απόφαση Δημάρχου με την οποία μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στον Αντιδήμαρχο της Δ/νσης
  • Τις ανάγκες της αγοράς

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Τ.Κ. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας της Παρασκευής 28ης Οκτωβρίου 2016 λόγω Αργίας θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα Πέμπτη 27 Μαρτίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 1ο του κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας με Α.Δ.Σ. 331/2014. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Αστυνομικό Τμήμα Βεύης
2. Τμήμα Τροχαίας
3. Γραφείο Δημάρχου

– Ο Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ –

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα