26.04.2013 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/2008
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
  3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  4. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ»
Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, στον οικισμό Αγίου Αθανασίου, τη Μ. Πέμπτη 2/5/2013 και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη 4 τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ» προϋπολογισμού €1.656.878,46 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 21 του Ν.3669/2008.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.
Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασιλική Σεχίδου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα