27.02.2018 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οικ. Αγ. Αθανασίου 27/02/2018
Αρ. Πρωτ. : 3429

Θέμα : Οριστική παραλαβή του έργου «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Έχοντας υπ΄όψη:
1. Τις διατάξεις:

  • Των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ. 609/1985
  • Του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987
  • Του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008
  • Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011
  • Του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014
  • Του άρθρου 199 και 201 του Ν. 4281/2014

Της με αρίθμ. πρωτ. 4590/03-11-2014 κατευθυντήριας οδηγίας 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
2. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Την ανάγκη οριστικής παραλαβής του έργου : «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 85.000,00€, έκπτωσης 31%, συμβατικού ποσού 47.683,06€, και συνολικής δαπάνης 51.414,78€, με επιβλέπουσα μηχανικό την κ Χορταρέα Σοφία, υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο την εταιρεία ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. έχοντας υπόψη την από 28/11/2016 έκθεση περαίωσης του έργου.
6. Την με αρ. πρωτ. 3057/21-02-2018 Κατάσταση Μηχανικών Υπαλλήλων του Δήμου Φλώρινας.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Την διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στον Οικισμό Αγίου Αθανασίου, την Δευτέρα 05 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Ο Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαναστασίου Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα