29.06.2016 – Κλήρωση για την ανάδειξη του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, που θα συγκροτήσουν την τριμελή Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων ( ανταλλαγής ακινήτων στην Τ.Κ. Τροπαιούχου).

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Φλώρινα 29/06/2016
Α.Π. 12224

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν.3463/2006
  5. Την ανάγκη ανάδειξης ενός μηχανικού προερχόμενου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων ( ανταλλαγής ακινήτων στην Τ.Κ. Τροπαιούχου) και ενός αναπληρωματικού μέλους.

Γνωστοποιούμε ότι η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών την Παρασκευή 01Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, Μ. Αλεξάνδρου 97, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, που θα συγκροτήσουν την τριμελή Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων ( ανταλλαγής ακινήτων στην Τ.Κ. Τροπαιούχου).

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.cityoflorina.gr).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα