29.07.2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 25950
Φλώρινα 29-07-2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου προχωρά στη διαδικασία βελτίωσης θέσεων για τους πωλητές που κατέχουν νόμιμη θέση στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Φλώρινας, (Φλώρινας ημέρας Τετάρτης και ημέρας Σαββάτου, Μελίτης ημέρας Παρασκευής και Κ. Κλεινών ημέρας Τρίτης), σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Λόγω της ενεργούσας διαδικασίας των δηλώσεων καλλιέργειας των παραγωγών με συνέπεια τη μη θεώρηση των Αδειών τους, παρατείνεται η ημερομηνία λήξεως της υποβολής αιτήσεων για την 19η Αυγούστου 2022.
Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές Λαϊκών Αγορών του Δήμου Φλώρινας που επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενή που είναι κατά την άποψή τους και για οποιονδήποτε λόγο «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα θέση μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Φλώρινας από την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 έως και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022.
Η αίτηση χορηγείται είτε από τα γραφεία του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων (Πρώην στρ/δο Τάγαρη), είτε αναζητείται από την ιστοσελίδα του Δήμου : https://www.cityoflorina.gr
θα κατατεθεί δε είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην υπηρεσία πρωτοκόλλου (gram@cityoflorina.gr πληροφορίες στο τηλ. 2385351019) υπογεγραμμένη, και θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο αδείας με την τελευταία θεώρηση
β) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας,
γ) Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Φλώρινας,
δ) Ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική ενημερότητα)
ε) Ασφαλιστική ενημερότητα.
Επισημαίνεται ότι:
1. Η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ
2. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
3. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται βάση των διατάξεων της παρ. 4γ του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 «…Ακολουθεί αξιολόγηση των πωλητών από την επιτροπή, με κριτήρια ως εξής: α) παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος παλαιότητας, β) ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια.»
4. Η βελτίωση θέσεων θα γίνει την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 στα γραφεία του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης την 09:00 π.μ. και όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να προσέλθουν ώστε να επιλέξουν θέση με βάση τη σειρά προτεραιότητας της τελικής κατάταξης μοριοδότησης. (συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η θέση της επιλογής τους).
5. Η διαδικασία της Βελτίωσης θέσης είναι δυνητική. Όποιος πωλητής δεν αιτηθεί «Βελτίωση Θέσης» θα κατέχει την υφιστάμενη θέση του με απόδοση θέσης από την Επιτροπή η οποία θα συντάξει σχετικό πίνακα καταγραφής των τοποθετημένων πωλητών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Φλώρινας Πρώην στρ/δο Τάγαρη και στο τηλ. 2385029646, κ. Νεοκαζιώτη Μαρία, Μούσια Δήμητρα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα