29.10.2015 – ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ 29-10-2015
Αρ. πρωτ.: 25174

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ. 609/1985
β. Του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987
γ. Του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008
γ. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011
δ. Του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014
ε. Του άρθρου 199 και 201 του Ν. 42812014
στ. Της με αρίθμ. πρωτ. 4590/03-11-2014 κατευθυντήριας οδηγίας 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
2. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Τις Διατάξεις της υπ΄ αρίθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Την 4/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας περί ορισμού Δημοτικών συμβούλων που θα συμμετέχουν στις επιτροπές παραλαβής έργων του Δήμου.
6. Την ανάγκη προσωρινής παραλαβής των παρακάτω έργων:
1. «Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα», προϋπολογισμού μελέτης 2.057.819,09 €, μέσης έκπτωσης 43,91% και συμβατικού προϋπολογισμού 1.154.291,64 €, με επιβλέποντες Μηχανικούς τους: Σαπουντζή Ιωάννη και Τσότσκο Θωμά, Υπαλλήλους του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο την εταιρεία ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε., έχοντας υπόψη την από 08-07-2015 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
2. «Αποκατάσταση παλαιού Γυμνασίου Βεύης», προϋπολογισμού μελέτης 1.343.697,47 €, μέσης έκπτωσης 42,18% και συμβατικού προϋπολογισμού 776.886,88 €, με επιβλέποντες Μηχανικούς τους: Κουγιουμτζόγλου Σάββα και Τζέτζη Σπυρίδων, Υπαλλήλους του Δήμου Φλώρινας και ανάδοχο την εταιρεία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε., έχοντας υπόψη την από 02-09-2015 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

7. Την κατάσταση Τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Την διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του παραπάνω έργου η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στον Οικισμό Αγίου Αθανασίου, την Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 09:00.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
α.α.

Τάνια Γραμματικού
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα