31.12.2020 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Φλώρινας»

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καπετάν Κώττα 1
531 00 Φλώρινα
Πληροφορίες : Κοσμάς Κοσμίδης
Τηλέφωνο : 23850 45790
Φαξ : 23850 45775
Email : techdiflo@gmail.com

 


Φλώρινα, 31-12-2020
Αρ. Πρωτ.: 26748

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Φλώρινας»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011)
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 Β’/7-11-2011)
3. Την με ΑΠ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ)
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Φλώρινας»
6. Την κατάσταση τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Φλώρινας

Γνωστοποιούμε τη διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Καπετάν Κώττα 1, την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα