Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φλώρινας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Αρ.Πρωτ.:54342

Ημερ.: 20/11/2023

Ταχ. Δ/νσηΚαπετάν Κώττα 1
Ταχ. Κώδικας53100
ΠληροφορίεςΚοσμάς Κοσμίδης, Σάββας Κουγιουμτζόγλου
Τηλέφωνο2385045790
e-mailtechdiflo@gmail.com

 

 

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φλώρινας»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011)
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 Β’/7-11-2011)
  3. Την με ΑΠ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ)
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φλώρινας»
  6. Το με αριθμό πρωτ. 53306/20-11-2023 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών σχετικά κατάσταση υπαλλήλων του Δήμου Φλώρινας κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. Μηχανικών

Γνωστοποιούμε τη διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Καπετάν Κώττα 1, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr.

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα