Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου νηπιαγωγείου Φλώρινας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤαχ. Δ/νση : Καπετάν Κώττα 1, 531 00 Φλώρινα
Πληροφορίες : Κοσμάς Κοσμίδης
Τηλέφωνο : 23850 45790
Email : techdiflo@gmail.com
Φλώρινα, 4-6-2024
Αρ. Πρωτ.: 20681

 

 

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου νηπιαγωγείου Φλώρινας»

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011)
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 Β’/7-11-2011)
  3. Την με ΑΠ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ)
  4. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου νηπιαγωγείου Φλώρινας»
  6. Το από 22-5-2024 (ΑΠ Δήμου Φλώρινας 19640/24-5-2024) έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΔΜ
  7. Την κατάσταση τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Φλώρινας και τη διάθεση τεχνικών υπαλλήλων λοιπών αναθετουσών αρχών

Γνωστοποιούμε τη διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή παραλαβής του έργου του θέματος, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Καπετάν Κώττα 1, την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας http://cityoflorina.gr

 

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα