Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων , για τη κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φλώρινας που εδρεύει στη Φλώρινα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και πιο συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα & διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔήμοςΦλώρινας

Φλώρινα

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

8 μήνες

3

102

ΔήμοςΦλώρινας

Φλώρινα

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)

8μήνες

2

103

ΔήμοςΦλώρινας

Φλώρινα

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

8μήνες

2

104

Δήμος Φλώρινας

Φλώρινα

ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)

8 μήνες;

2

105

Δήμος Φλώρινας

Φλώρινα

ΥΕ εργατών/τριών Καθαριότητας

8 μήνες

10

106

Δήμος Φλώρινας

Φλώρινα

ΥΕ Εργατών/τριών Κοιμητηρίων

8 μήνες

5

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών .

Υποβολή αιτήσεων : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας : Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, ΤΚ 531 00 Φλώρινα, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας υπόψη κ.κ. Ιωαννίδου Κασσιανής, Σμπιλή Ελένης & Νικολάου Καδρέφη, πληροφορίες στο τηλ. 2385351027.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Φλώρινας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Φλώρινας καθώς και στη ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας στη διεύθυνση www.cityoflorina.gr ,απ΄ όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτής .                                                                                               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για αναλυτική προβολή της ανακοίνωσης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα