ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
΄΄ ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ΄΄
ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
ΦΛΩΡΙΝΑ 13/12/2019
Αριθμ. πρωτ.: 7553

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για ανάγκες καθαριότητας
(Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016,
και 107 του Ν. 4461/2017)
Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας«ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13, 15 και 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 25, παρ. 9 του Ν.4440/2016 και 107 του Ν.4461/2017.
2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/16-12-2019).
5. Τον Οργανισμό του Γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», (ΦΕΚ 3301/Β΄/11-12-2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.Α3α/οικ.50884/6-7-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2286/Β’/25-07-2016).
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.7531/13-12-2019 Οικονομοτεχνική Μελέτη της Υπηρεσίας του Γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» περί της ωφέλειας που επιτυγχάνεται με τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας του αρθρ. 63 του Ν. 4430/2016 σε σύγκριση με άλλα μέσα.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7535/13-12-2019 εισήγηση του Διοικητικού Διευθυντή του Γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, για τις ανάγκες καθαριότητας.
8. Το απόσπασμα Πρακτικού της 49ης/13-12-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΜΘ46907Ι-ΥΕΚ) έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», Θέμα 2ο: «Έγκριση προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες καθαριότητας του Γ.Ν. Φλώρινας και των ΚΕΦΙΑΠ (ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου – ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας) σε εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016».(ΣΟΧ 1/2019)
9. Τις αριθμ. πρωτ. 7532/13-12-2019& 463/27-01-2020 βεβαιώσειςπρόβλεψης δέσμευσης πιστώσεων της Προϊσταμένης Οικονομικών του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου », για την δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού και δημοσίευσης στον τύπο της παρούσας Ανακοίνωσης.
10. Το από 11-3-2020 email του Νοσοκομείου προς το ΑΣΕΠ, σχετικά με την αποστολή των αιτήσεων, αποκλειστικά με συστημένη επιστολή.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσιτριών (23) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας και των μονάδων αυτού, Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π. Φλώρινας και Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π. Αμυνταίου Ν. Φλώρινας,και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Για αναλυτική προβολή της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020 κάντε κλικ εδώ (pdf)

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα