Ανακοίνωση υπ’ αριθμό ΣΟΧ 3/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Μεγ. Αλεξάνδρου 97
Ταχ. Κώδικας : 531 00
Πληροφορίες : Δημήτριος Αγγελίδης
Τηλέφωνο : 23853 51024
E-mail : d.angelidis@cityoflorina.gr

Φλώρινα, 26-04-2024

Α.Π.: 17270

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2024
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της Δράσης
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
(Περίοδος 2023-2024)
Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και από εθνικούς πόρους

 

Ο Δήμος Φλώρινας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/31-7-2021).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 61/τ. Α΄/21-3-2022), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του Ν. 4982/2022 «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/15-10-2022).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1 του Ν. 5027/2023 (ΦΕΚ 48/τ. Α΄/2-3-2023).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06-10-2023 τ. Α΄) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία και ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2022) «Καθορισμός Προσόντων Διορισμού σε φορείς του δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)».
10. Την υπ΄ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966/21-4-2023 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών «Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019» (ΦΕΚ 2614/τ. Β΄/21-4-2023).
11. Την υπ’ αριθ. Γ.Π.Δ11οικ.31930/25-05-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ.)» (ΦΕΚ 2240/τ. Β΄/31-5-2021), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. Γ.Π.Δ11 οικ.60761/29-6-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας (ΦΕΚ 3509/τ. Β΄/6-7-2022).
12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/941/οικ. 2764/09-02-2024 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ.8660/17-05-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα ‘Ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του αρ. 12 του ν. 4765/2021(Α΄6)’ (ΑΔΑ: ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 890 /οικ.10331/24-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΟΩ46ΜΤΛ6-ΞΔΦ) όμοια απόφαση» (ΑΔΑ:ΨΑΕΛ46ΜΤΛ6-ΝΒΟ).
13. Την υπ’ αριθ. 47217/19-5-2023 Κ.Υ.Α. «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης ΄΄Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης΄΄ της χρονικής περιόδου 2023-2024, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους» (ΦΕΚ 3418/τ. Β΄/20-5-2023), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 74838-22-08-2023 (ΦΕΚ 5175/τ. Β΄/24-8-2023) Κ.Υ.Α. και ισχύει.
14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12158/19-6-2023 (ΑΔΑ: Ρ738465ΖΩ5-ΧΙΜ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023-2024, προς τις/τους ωφελούμενες/ους της εν λόγω Δράσης.
15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2800/5-7-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21-7-2023) (ΑΔΑ: ΩΝΕ37ΛΨ-ΘΚΛ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης ¨Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία/2023-2024¨ με Κωδικό ΟΠΣ 6001641 και ένταξη στο Πρόγραμμα ¨Δυτική Μακεδονία 2021-2027¨».
16. Τον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Νομό, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023-2024, κατόπιν της από 19-6-2023 Ανακοίνωσης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για το Δήμο Δομής: Δήμος Φλώρινας, Φορέας: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας, Νομός: Φλώρινας, Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας.
17. Την υπ’ αριθ. 159/9-04-2024 (ΑΔΑ: Ψ379ΩΗΙ-ΑΘΙ ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
18. Την υπ’ αριθμ. 5/02-01-2024 (ΦΕΚ 25/τ. Β΄/03-01-2024) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Διαπίστωση λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας Νομού Φλώρινας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας».
19. Την υπ’ αριθμ. 9/2-1-2024 (ΑΔΑ: ΡΗΦΓΩΗΙ-ΟΘ5) απόφαση (σε ορθή επανάληψη) του Δημάρχου Φλώρινας με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας μέχρι την ενσωμάτωση αυτών στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας».
20. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας Π.Ε. Φλώρινας (ΦΕΚ 3140/τ.Β’/27-11-2012).
21. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 14651/05-04-2024 βεβαίωση Δήμου Φλώρινας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024», του Δήμου Φλώρινας, που εδρεύει στο Δήμο Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΚλάδος/ΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός
ατόμων
101Δήμος Φλώρινας
Για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) Δήμου Φλώρινας»
ΦλώριναΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με ειδίκευση: Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή ή Ειδική Φυσική Αγωγή ή Ειδική Φυσική Αγωγή –
Θεραπευτική Γυμναστική ή Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή ή Άσκηση σε ειδικούς πληθυσμούς)
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2024,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης
1

 

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Ν. Γιαννάκης

 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  1. Η με αρ. πρωτ. 1720/26.04.2024 ανακοίνωση υπ’ αριθμό ΣΟΧ 3/2024 (κάντε κλικ εδώ)
  2. Παράρτημα ανακοινώσεων (κάντε κλικ εδώ)
  3. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (κάντε κλικ εδώ)

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα