Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 362/2014 (ΑΔΑ: ΒΑΖ0ΩΗΙ-3ΓΝ) προσδιορίσθηκε η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας ως ακολούθως.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’):
«Οι υφιστάμενες άδειες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 και ανανεώνονται εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, με απόφασή τους που εκδίδεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, καθορίζουν με αλφαβητική σειρά τα χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 14 προκειμένου για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.
Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.
Οι ως άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δημοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, αντίστοιχα, και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους.
Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του Ν.4264/14, οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν.»

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’):
«Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:

  1. βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
  2. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
  3. Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
  4. βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
  5. πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση,
  6. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
  7. δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη. (άρθρο 22 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’ «κοινωνικά κριτήρια»)

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ :
Α. Καλούμε τους κατόχους των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Φλώρινας όπως καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών, κατά αλφαβητική σειρά στα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

Έως 31 Οκτωβρίου 2014 για όλους τους κατόχους των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Φλώρινας

Β. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Γ. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

ΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Κάντε κλικ εδώ για λήψη της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης “ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ” (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα