Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καπετάν Κώττα 1, 531 00, Φλώρινα
Πληροφορίες : Τάνια Ιω. Γραμματικού
Τηλέφωνο : 23850 45790
Email : techdiflo@gmail.com
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ggde.gr (θα πραγματοποιηθεί από τον χρήστη της αναθέτουσας αρχής μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ)

 

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Ο Δήμος Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης «ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.506.840,26 € (χωρίς ΦΠΑ) για τις παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

  • μελέτη κατηγορίας 06
  • μελέτη κατηγορίας 07
  • μελέτη κατηγορίας 21
  • μελέτη κατηγορίας 10
  • μελέτη κατηγορίας 27
  • για μελέτη κατηγορίας 08
  • για μελέτη κατηγορίας 09
  • για μελέτη κατηγορίας 03
  • για σύνταξη ΦΑΥ-ΣΑΥ
  • για σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Το έργο θα εκτελεστεί στα διοικητικά όρια της πόλης της Φλώρινας.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Αποφ. Ένταξης Α.Π. 12206/2021 /07-04-2022 – ΑΔΑ: 6Π5646ΜΤΛ6-ΞΝΖ).
Το παρόν θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.ggde.gr,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 

Κοινοποίηση:
• ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.cityoflorina.gr

Εσωτ. διανομή:
• Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
• Φάκελος έργου

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α’β

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα