Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Καπετάν Κώττα 1, 531 00, Φλώρινα
Πληροφορίες : Σάββας Κουγιουμτζόγλου
Τηλέφωνο : 23850 45790
Email : techdiflo@gmail.com
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ggde.gr (θα πραγματοποιηθεί από τον χρήστη της αναθέτουσας αρχής μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ)

 

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»

Ο Δήμος Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 6.782.835,03 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Το έργο θα εκτελεστεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Φλώρινας.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Αποφ. Ένταξης Α.Π. 10155/2021 /12-01-2022 – ΑΔΑ: ΨΘΜ346ΜΤΛ6-Ζ7Ζ).
Το παρόν θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.ggde.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν..4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 

Κοινοποίηση:
• ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.cityoflorina.gr

Εσωτ. διανομή:
• Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
• Φάκελος έργου

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α’β

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα