Εκπόνηση μελέτης για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Φλώρινας

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι μετά από την έγκαιρη και οργανωμένη ανταπόκριση της δημοτικής αρχής στην πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ», πριν από λίγες ημέρες το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Φλώρινας (ΔΕ Φλώρινας, Κάτω Κλεινών, Μελίτης, Περάσματος)».
Η εκτιμώμενη αξία της μελέτης είναι 1.173.183,92 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και η σύμβαση θα περιλαμβάνει την εκπόνηση του «Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου» βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4759/2020 το οποίο θα εκτείνεται στο σύνολο των ορίων του Δήμου μας καθώς και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών (Μελέτη Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας και Μελέτη Προσωρινής Οριοθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων).
Τα «Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια» συνιστούν το 1ο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, και το πιο σημαντικό, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης κάθε Δημοτικής Ενότητας. Σήμερα στις Δημοτικές Ενότητες Κάτω Κλεινών, Μελίτης και Περάσματος δεν υπάρχει εγκεκριμένος χωρικός σχεδιασμός 1ου επιπέδου ενώ μόνο σε τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας (αστικός ιστός και πέριξ επεκτάσεις) υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), το οποίο όμως είναι πλέον ανεπίκαιρο (έτος έγκρισης 1987) και είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί και να επεκταθεί σε όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες και προοπτικές.
Η μελέτη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου έρχεται να θεσπίσει χρήσεις γης, όρους δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών. Ταυτόχρονα, θα προβλέπει μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Παράλληλα, θα δώσει λύσεις σε πλήθος προβλημάτων, όπως της διόρθωσης σφαλμάτων της οριοθέτησης των οικισμών (πχ θα επιλυθεί το πρόβλημα μη ένταξης στο όριο του Μεσοχωρίου μεγάλου τμήματος του υφιστάμενου οικισμού) και του ζητήματος καθορισμού χώρων για την εγκατάσταση δημόσιων και κοινωφελών κτηρίων που δεν έχουν προβλεφθεί από τον υφιστάμενο χωρικό σχεδιασμό (ενδεικτικά: χώρος νέου δημοτικού καταστήματος, χώρος αστυνομίας, αναγκαία επέκταση χώρου πανεπιστημίου κ.α.). Επιπρόσθετα, μετά την έγκριση του σχεδίου, θα ανοίξει ο δρόμος για την έγκριση ρυμοτομικών σχεδίων εφαρμογής στους οικισμούς του Δήμου μας, ώστε να είναι ολοκληρωμένη η πολεοδομική τους οργάνωση (διάνοιξη αναγκαίων οδών για να αποκτήσουν πρόσβαση και δυνατότητα δόμησης τα τυφλά οικόπεδα, εξασφάλιση των απαραίτητων για την λειτουργία των οικισμών κοινόχρηστων χώρων κλπ). Τέλος, με τον επανακαθορισμό όρων δόμησης και τον καθορισμό του οδικού δικτύου στις εκτός σχεδίου περιοχές θα είναι δυνατή η επίλυση των προβλημάτων δόμησης των εκτός σχεδίου ιδιοκτησιών.
Στο άμεσο προσεχές διάστημα, εντός του Σεπτεμβρίου, αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών και κατόπιν θα ακολουθήσει η ανάθεση της νέας και ιδιαίτερα σημαντικής για τον Δήμο μας μελέτης, η οποία με την ολοκλήρωση και έγκρισή της, θα επιλύσει πλήθος ζητημάτων και θα επιτρέψει την οργανωμένη χωρικά ανάπτυξη του Δήμου μας.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα