Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών 6ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Φλώρινας, λόγω σεισμού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών 6ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Φλώρινας, λόγω σεισμού»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011)
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 Β’/7-11-2011)
3. Την με ΑΠ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών 6ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Φλώρινας, λόγω σεισμού»
6. Το με αριθμό πρωτ. 15884/16-04-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας για την κατάσταση τεχνικών υπαλλήλων Δήμου Φλώρινας
7. Το με αριθμό πρωτ. 16005/16-04-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας σχετικά με την χορήγηση κατάστασης υπαλλήλων Δήμου Φλώρινας ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών.
8. Το με αριθμό πρωτ. 15885/16-04-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας σχετικά με την διάθεση τεχνικών υπαλλήλων προς τους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
9. Το με αριθμό πρωτ. 7000/16-04-2024 έγγραφο διάθεσης τεχνικών Υπαλλήλων του Δήμου Αμυνταίου.
10. Το με αριθμό πρωτ. 2796/17-04-2024 έγγραφο διάθεσης τεχνικών Υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Φλώρινας.
11. Το με αριθμό πρωτ. 2491/09-05-2024 έγγραφο διάθεσης τεχνικών Υπαλλήλων του Δήμου Πρεσπών.
12. Το με αριθμό πρωτ. 63889/23-05-2024 έγγραφο διάθεσης τεχνικών Υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας.

Γνωστοποιούμε τη διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Καπετάν Κώττα 1, την Πέμπτη 30 Μαϊου 2024 και ώρα 10:00 π.μ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr.

 

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα