Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στον Δήμο Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας, ως Δικαιούχος της Πράξης «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας», με MIS5179784, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την με αρ. πρωτ. 4060/10-10-2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους» προσκαλεί ανέργους να συμμετάσχουν σε επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω Πράξης, και ειδικότερα στα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

 1. «Τεχνίτης Θερμομόνωσης» (20 άτομα)
 2. «Διαχείριση και Εμπορία αγροτικών προϊόντων» (25 άτομα)
 3. «Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις» (25 άτομα)
 4. «Στέλεχος digitalmarketing Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης» (25 άτομα)
 5. «Στέλεχος Διαχείρισης και Οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» (25 άτομα)

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε γνώσεις και προσόντα σχετικά με τους τομείς του τουρισμού, τις νέες τεχνολογίες και τον αγροδιατροφικό τομέα, σε εκατόν είκοσι (120) ανέργους κάτοικους της Περιοχής εφαρμογής, ως περιοχή εφαρμογής έχει οριστεί το σύνολο της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Φλώρινας.
Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.
Η συμβουλευτική υποστήριξη θα περιλαμβάνει συνολικά δύο (2) ατομικές συνεδρίες
Τα προγράμματα κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 148-160 ωρών ανά θεματικό αντικείμενο, θα περιλαμβάνουν θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση (μέσω casestudies).
Δικαίωμα συμμετοχής στις Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης έχουν τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

 • Να είναι κάτοικοι της Περιοχής εφαρμογής, ως περιοχή εφαρμογής έχει οριστεί η περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Φλώρινας
 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ (Ο.Α.Ε.Δ.) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να μην παρακολουθούν παράλληλα άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης.

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Οι ως άνω προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Προτεραιότητα στην ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Οι ωφελούμενοι με την παρακολούθηση των προγραμμάτων Κατάρτισης:

 • Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε 5,00 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης (συνολικό ποσό 740,00 έως 800,00€ για κάθε ωφελούμενο). Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, απαιτείται τόσο η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης από τον ωφελούμενο/η όσο και η υποχρεωτική συμμετοχή του/της στις εξετάσεις (ή επανεξετάσεις, εφόσον απαιτηθεί) πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Θα αποκτήσουν πρόσθετες αναγνωρισμένες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας ώστε να διατηρηθούν και να ανελιχθούν σε αυτή.
 • Θα αποκτήσουν πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις Συμβουλευτικής κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω Πράξης, την διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα https://www.cityoflorina.gr/

Η υποβολή των αιτήσεων είναι έως 13/10/2023 και ώρα 14:00.

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Γραφείο Πρόνοιας του Δήμου Φλώρινας στο e-mail: pronoia@cityoflorina.gr.
Δεκτές θα γίνουν και αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικά, με απόδειξη, εντός της ως άνω προθεσμίας, στη διεύθυνση: Δήμος Φλώρινας – Μεγάλου Αλεξάνδρου 97– Τ.Κ. 53100 Φλώρινα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα