Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Φλώρινας

Στις 07 Νοεμβρίου 2011, μετά από την υπ’. αριθ. ΔΙΠΑΑ/4024/30-08-2011 πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, υπεγράφη στη χώρα μας η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, την οποία έχει υπογράψει και ο Δήμος Φλώρινας.
Με την υπογραφή της χάρτας όλοι οι Δήμοι, έχουν αναλάβει την πολιτική δέσμευση να εντάξουν τη διάσταση του Φύλου στις πολιτικές τους δράσεις. Μια από τις δεσμεύσεις είναι και η Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Δήμαρχο.
β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία.
γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου.
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα.
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων, που υποδεικνύεται από τον σύλλογο ή την οργάνωση αντίστοιχα.
ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων, που ορίζονται από τον Δήμαρχο.
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί εκ νέου στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες και την σύσταση που προβλέπονται με το άρθρο 6 του Ν. 4604/ 2019 και την προσθήκη του άρθρου 70Α στο Ν.3852/2010 (Α’87) καθώς και στην πρόσφατη σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (Αρ. 67, Α.Π. 23624/14.4.2020). Για τον λόγο αυτό απευθύνει δημόσια πρόσκληση σε:

  • Τοπικούς εμπορικούς/επαγγελματικούς συλλόγους και συνεταιριστικές οργανώσεις
  • Ενώσεις Συλλόγων Γονέων του Δήμου
  • Τοπικούς γυναικείους/φεμινιστικούς συλλόγους/φεμινιστικές οργανώσεις ή μη κυβερνητικές οργανώσεις με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων
  • Εμπειρογνώμονες δημότες/-ισσες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων, εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Φλώρινας, ορίζοντας και τους εκπροσώπους τους, με τους εξής τρόπους: Εγγράφως με αίτηση τους στον Δήμο Φλώρινας , Μ. Αλεξάνδρου 97, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

Mε e-mail στη διεύθυνση: secretary@cityoflorina.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2385351010, 238535100

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ H Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (ΔΕΠΙΣ), σύμφωνα με τον νόμο, αποτελεί συμβουλευτικό προς το δημοτικό συμβούλιο όργανο, με τις εξής αρμοδιότητες: α) συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο, β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο, δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας
Βασίλης Γιαννάκης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα