Πρόσκληση για συμμετοχή στο υπό επανασύσταση Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100

Πρόσκληση για συμμετοχή στο υπό επανασύσταση Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Φλώρινας

Σύμφωνα με σχετικές τις διατάξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 79 του ν. 4555/18 καθώς και την πρόσφατη Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (Αρ. 67, Α.Π. 23624/14.4.2020), σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην τοπική κοινωνία.
Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στη τοπική κοινωνία σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη τα οποία ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι των αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα οριστεί και πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων μελών του. Η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι τιμητική και άμισθη.
Για τους παραπάνω λόγους ο Δήμος Φλώρινας καλεί αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου να ορίσουν αν το επιθυμούν τους εκπροσώπους τους που μπορούν να συμμετέχουν στο επανασύσταση Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Φλώρινας, με τους εξής τρόπους:

  • Εγγράφως με αίτηση τους στον Δήμο Φλώρινας, Μ. Αλεξάνδρου 97 T.K. 53100
  • Με E-mail στη διεύθυνση: secretary@cityoflorina.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Αρμοδιότητες
Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι:
α) η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή,
β) η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και
γ) η διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
Αναλυτικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, αναφέρονται στις παρ.4,5,και 6, άρθρο 78 Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 79 του Ν.4555/18.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2385351000 και 2385351010

Ο Δήμαρχος Φλώρινας
Βασίλης Γιαννάκης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα