Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου με αριθμ.173/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Φλώρινα, 10 Ιουλίου 2023
Α.Π. 30844

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου με αριθμ.173/2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1059/2023
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Φλώρινας
έχοντας υπόψη :

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’/87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α΄/133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».
  2. Τη με αρ.28549/16.04.2019 (ΦΕΚ Β΄/1327/17.04.2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ Α’/87/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31.07.2017) αναφορικά με την αντιμισθία.
  4. Τις διατάξεις του παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
  5. Το πρακτικό σύμπραξης με Α.Π. 19798/241/10-09-2019 με την Δημοτική Παράταξη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
  6. Το άρθρο 47 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/2019) περί άμισθων Αντιδημάρχων.
  7. Τη με αρ. 809/85741/19.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
  8. Το γεγονός ότι στο Δήμο Φλώρινας μπορούν να ορισθούν πέντε (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι & δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
  9. Την με αριθμ. 173/2023 (ΑΔΑ:9ΤΒΖΩΗΙ-ΒΣΑ) απόφαση Δημάρχου.
  10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3140/27-11-2012 (τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την απόφαση Δημάρχου με αριθμ.173/2023 ως προς το άρθρο του Ο.Ε.Υ. και μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο Ευάγγελο Μητσκόπουλο του Ιωάννη την αρμοδιότητα η οποία αναφέρεται στην παρ.11, του Τμήματος Αστικής Πανίδας και Αλιείας, της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Φλώρινας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Ν. Γιαννάκης

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα