Τροποποίηση της με αριθμ 50/2023 απόφασης Δημάρχου με θέμα : Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Φλώρινας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Φλώρινα, 10 Iουλίου 2023
A.Π. 30842

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμ 50/2023 απόφασης Δημάρχου με θέμα : Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Φλώρινας».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1055/2023
Ο Δήμαρχος Φλώρινας
έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου” του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07.06.2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», περί εξουσιοδότησης υπογραφών.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07.06.2010).
  4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3140/27-11-2012 (τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  5. Την υπ’ αριθ. 50/2023 απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας, σχετικά με τον ορισμό εντεταλμένων συμβούλων.
  6. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
  7. Την δημιουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την απόφαση 50/2023 ως προς το άρθρο του Ο.Ε.Υ. και αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στο κάτωθι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

  • Στον κ. Ηλία Μούλελη του Βασιλείου, αναθέτει τις αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας (αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας) ΦΕΚ 3140/Β/27-11-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Φλώρινας.

Ο Δήμαρχος
Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα