Δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (Ν. 4264/2014 ΦΕΚ 118/15-05-2014, τεύχος Α΄)

ΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Αίτηση Δημοτικής Ενημερότητας (κάντε κλικ εδώ)
 2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Άδεια επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών) (κάντε κλικ εδώ)
 3. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Βεβαίωση Επιτροπής Παραγωγών Λαϊκών Αγορών) (κάντε κλικ εδώ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 • Ν. 4264/2014 (Άσκηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις) (κάντε κλικ εδώ)
 • ΦΕΚ 265/2014, άρθρο 93 (Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020)
 • Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Χορήγησης Βεβαιώσεων σε Παραγωγούς Πωλητές Λαϊκών Αγορών του Δήμου Φλώρινας (κάντε κλικ εδώ)
 • Α.Δ.Σ. 330/2014 – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (κάντε κλικ εδώ)
 • Α.Δ.Σ. 331/2014 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (κάντε κλικ εδώ)
 • Α.Δ.Σ. 332/2014 – ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (κάντε κλικ εδώ)
 • Α.Δ.Σ. 333/2014 – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (κάντε κλικ εδώ)
 • Α.Δ.Σ. 362/2014 – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (κάντε κλικ εδώ)
 • Α.Δ.Σ. 500/2014 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 362/2014 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4307/2014) (κάντε κλικ εδώ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Άρθρο 14 παρ. 7. Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματίαπωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:

 1. βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
 2. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
 3. βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής ΓραμματείαςΠληροφοριακώνΣυστημάτων,
 4. πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμόΥ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση,
 5. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκείάλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτεασφαλιστικό φορέα,
 6. δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας τουδικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη. (Άρθρο 14 παρ. 2.

Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, χορηγείται σε ανέργους για τηνάσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, και μεταξύ αυτών κατά προτεραιότητα με βάση κοινωνικά κριτήρια,σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομαμε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλούς,
 2. μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σεπολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,
 3. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α΄ 82),
 4. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείςανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
 5. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείςΒορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
 6. μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε ΈλληνεςΡομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
 7. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.)

 


Άρθρο 14 παρ. 8. Οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα (10) κατηγορίες:

 

 1. νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων,
 2. βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων,
 3. νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας),
 4. κατεψυγμένων ειδών αλιείας − αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης,
 5. ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις),
 6. μέσων συσκευασίας (χάρτινες − πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών,
 7. ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),
 8. ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου(μη εδώδιμα),
 9. ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνον από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 1564/1985 (Α΄ 164), ως ισχύει, και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του,
 10. ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), χαρτιούατομικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ.

 


Άρθρο 14 παρ. 9. Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί προϊόντα από περισσότερες κατηγορίες, και ειδικότερα ως εξής:

 

 1. κατηγορίες α΄, β΄ και ι΄
 2. κατηγορίες ε΄ και στ΄και
 3. κατηγορίες ζ΄, η΄ και θ΄.

Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται μόνο από τις κατηγορίες στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄, στις κατηγορίες α΄, β΄, γ΄, δ΄, και ε΄(Τροποποιήθηκε με το άρθρο 93 παρ. 5 του Ν. 4281/2014 ΦΕΚ 265/14Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται από τις κατηγορίες στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, και ι΄στις κατηγορίες α΄, β΄, γ΄, δ΄, και ε΄ καθώς και μεταξύ των κατηγοριών α΄, β΄, γ΄, δ΄, και ε΄.

 


 

Άρθρο 14 παρ. 6. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίοχορηγήθηκε. «Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίωςσε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας» (αντικαταστάθηκε με το τοαρθ. 93 παρ 4 του Ν. 4281/2014 ΦΕΚ 265/14 σε «για το σκοπό αυτόν κάθε τρία -3- χρόνια ο αδειούχος καταθέτει» , προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια:

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια.
Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του άρθρου 31.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα