Με τον νέο κανονισμό λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου Φλώρινας (Α.Δ.Σ. 129/2018 – ΑΔΑ:6ΒΠΒΩΗΙ-ΕΕΡ) επιδιώκεται να τεθούν σαφείς όροι, προσαρμοσμένοι στα κοινωνικά δεδομένα της εποχής. Ταυτόχρονα – μετά από τη συνένωση του ν.3852/2010 – έπρεπε να ρυθμιστεί ομοιόμορφα η λειτουργία του συνόλου των κοιμητηρίων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου.
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 4 του Α.Ν. 582/1968, η εφαρμογή ενιαίου κανονισμού στα ενεργά εναπομείναντα κοιμητήρια της Δημοτικής ενότητας Φλώρινας και των Δημοτικών ενοτήτων Κάτω Κλεινών, Μελίτης και Περάσματος κρίνεται απαραίτητη.
Η εφαρμογή θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις τυπολογικές διαφορές μεταξύ του κεντρικού κοιμητηρίου και των κοιμητηρίων των τοπικών κοινοτήτων, με τον ταυτόχρονο προσδιορισμό του ύψους των επιβαλλόμενων τελών και δικαιωμάτων, στη βάση του κόστους των προσφερόμενων, από το Δήμο, υπηρεσιών. Οι αναφορές σε οστεοφυλάκιο, χωνευτήριο (κοινοτάφιο) και η φύλαξη οστών σε αυτά θα εφαρμοστούν με τη δημιουργία των υποδομών αυτών.

 

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων, με στόχο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για την διοίκηση, τη διαχείριση και την λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Φλώρινας. Αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με τυπική ισχύ ουσιαστικού νόμου, η παράβαση του οποίου τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

 

Τα κοιμητήρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι τα εξής:

1. Δημοτικό Κοιμητήριο Φλώρινας (3ο χλμ Φλώρινας – Πρώτης, 53100, Φλώρινα)
2. Όλα τα υπόλοιπα ενεργά δημοτικά κοιμητήρια στα όρια του Δήμου Φλώρινας (μετά την εφαρμογή του νόμου 3852/2010 με εκπτώσεις στα τέλη και δικαιώματα).

Τα τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων, καθορίζονται από άλλη σχετική απόφαση που εκδίδεται από το δημοτικό συμβούλιο.
Τα τέλη και δικαιώματα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο χωρίς να είναι απαραίτητη και η αντίστοιχη τροποποίηση του κανονισμού στο σημείο αυτό

Ο παρών Κανονισμός ισχύει αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η ψήφιση και δημοσίευσή του, κατά τον τρόπο που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) (ΦΕΚ Α’ 114/8.6.2006) και καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν.

 

1. Διατηρούνται σε ισχύ, μέχρι να εκδοθεί νέα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τα ποσά που έχουν καθορισθεί για κάθε είδους προβλεπόμενα τέλη ή δικαιώματα με προηγούμενες αποφάσεις.
2. Ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Τα παραχωρητήρια των οικογενειακών τάφων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα με βάση τον προϊσχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας των κοιμητηρίων, εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Ταφές, εκταφές και άλλα δικαιώματα ή πραγματικές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί με βάση τους προϋφιστάμενους κανονισμούς λειτουργίας των δημοτικών – κοινοτικών κοιμητηρίων, εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε αυτούς μέχρι τη λήξη των δικαιωμάτων.

  • Για αναλυτική προβολή του κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων του δήμου Φλώρινας κάντε κλικ εδώ (pdf)