06.08.2021 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 

Φλώρινα, 06 Αυγούστου 2021
Αρ. Πρωτ.: 16781

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν
5. Την υπ’ αριθ.55472/23-7-2021(ΦΕΚ 3352/β΄/26-7-2021) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021) Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
7. Το υπ΄αριθ. 56982/30-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»
8.Την υπ’ αριθμ. πρωτ.236/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας με θέμα: «καθορισμός του αριθμού προσλαμβανομένων ατόμων, των ωρών ημερήσιας απασχόλησης & κατανομή των εγκριθείσων ανθρωποωρών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα προσληφθεί για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων & για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος 2021 – 2022».
9. Το με αριθμ. 93636/6-8-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 236/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Φλώρινας περί καθορισμού θέσεων προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022».
10.Τις ανάγκες των Δήμου Φλώρινας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας.
11.Την με αριθμ. 5/2021 απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Φλώρινας, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΧΚΚΩΗΙ-7ΡΒ.

Αναλυτικά στοιχεία στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Νικόλαος Δούμτσης

 Για αναλυτική προβολή της ανακοίνωσης κάντε κλικ εδώ (pdf), για τις οδηγίες συμπλήρωσης κάντε κλικ εδώ (pdf), για την αίτηση κάντε κλικ εδώ (doc).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα