07.07.2017 – Διακήρυξη έργου “Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Φλώρινας”

 


logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Φλώρινα, 07 – 07 – 2017
Αριθ. Πρωτ. 13005

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φλώρινας

1. Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Φλώρινας» προϋπολογιζόμενης δαπάνης Τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (38.550,00 €) μαζί με το Φ.Π.Α. που αναλύεται σε:

Εργασίες Προϋπολογισμού

 

22.909,88

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

18,00

4.123,78

Απρόβλεπτα

15,00

4.055,05

Φ.Π.Α. (%)

24,00

7.461,29

Τελικού Συνόλου

 

38.550,00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Συν/σμός Αγίου Αθανασίου, μέχρι τις 18 / 07 / 2017.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της υπ΄αριθμ. 182/2016 απόφασης (ΦΕΚ 4269/Β) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2385351253, Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Σάββας Κουγιουμτζόγλου, κα Τάνια Γραμματικού.
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 / 07 / 2017 ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.4412/16.
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ καθώς και εργοδηγοί και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα αντίστοιχης
κατηγορίας και δυναμικότητας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
4. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το 5ο εδάφιο της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016)
5. Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 – ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ Δήμου Φλώρινας.
7. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.cityoflorina.gr) και δεν δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
8. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αριθμό 214/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας.

Φλώρινα, 07 / 07 / 2017

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς

Ιωάννης Βοσκόπουλος

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ(κάντε κλικ εδώ)
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(κάντε κλικ εδώ)
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ(κάντε κλικ εδώ)
4. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ(κάντε κλικ εδώ)
5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ(κάντε κλικ εδώ)
6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ(κάντε κλικ εδώ)
7. Ε.Σ.Υ.(κάντε κλικ εδώ)
8. Φ.Α.Υ.(κάντε κλικ εδώ)
9. Γ.Σ.Υ.(κάντε κλικ εδώ)
10. Σ.Α.Υ.(κάντε κλικ εδώ)
12.Τ.Ε.Υ.Δ.(κάντε κλικ εδώ)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα