08.03.2019 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «.Κ.Π.Α.Π.Α»

Έχοντας υπόψη:
1) Το ΠΔ 270/81 , ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση των δήμων και κοινοτήτων.
2).Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3)Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 περί «Κυρώσεως του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4) Το υπ΄αριθμ. 99 Προεδρικό Διάταγμα του ΦΕΚ141/28-09-2017 « Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων».
5)Το ΦΕΚ Β’/1019/26-5-2011 (Συγχώνευση ΝΠΔΔ Φλώρινας και σύσταση νέου ΝΠΔΔ)
6) Την υπ’αριθ. 121/2018 απόφαση ΔΣ ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ περί «Ορισμού επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για τη στέγαση του 3ου Π. Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. έως το πέρας των εργασιών»
7) Την υπ’αριθ. 6/2019 απόφαση Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. περί «Συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ.»
8) Την υπ’αριθ. 17/2019 απόφαση Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. περί « Έγκριση διενέργειας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Παιδικού Σταθμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας ».
9) Την αριθ. 26/05-03-2019 Απόφαση της 6ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α., στο οποίο θα στεγαστεί ο 3ος Παιδικός Σταθμός του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 15/03/2019.

1) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στο Πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. σε κλειστό φάκελο τα δικαιολογητικά της Α΄ φάσης και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός πέντε (5) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τον φάκελο που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλονται στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών. Η έκθεση κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια η Πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Όσοι κρίθηκαν κατάλληλοι θα πρέπει σε φάκελο να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά που ζητούνται στην διακήρυξη. Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα γίνει στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α., Σ.Σ. Ιωαννίδη, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση. Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο πρακτικό κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του μειοδότη. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.
Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει το Δ.Σ..

2) Εγγυητής
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

3) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

4) Σύμβαση
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του αρμόδιου οργάνου, περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Σε αντίθετη περίπτωση ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

5) Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Προέδρου και του τελευταίου μειοδότη, με δυνατότητα παράτασης εφόσον ανανεωθεί το πρόγραμμα επιπλέον, με το ίδιο μίσθωμα, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Ν.Π.Δ.Δ.. Το Ν.Π.Δ.Δ. μετά από απόφαση του Συλλογικού Οργάνου, δύναται να λύσει μονομερώς την σύμβαση μίσθωσης όταν καταστεί αυτό αναγκαίο, κατά την κρίση του, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του Ν.Π.Δ.Δ..

6) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση.

7) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

8) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

9) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., ενώ η περίληψη της θα δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες (ημερήσια και εβδομαδιαία), στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α και στον Δήμο Ιωαννιτών.

10) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ΄ αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Δ.Σ. λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης. Επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επαναληπτική της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

11) Δικαίωμα συμμετοχής και δικαιολογητικά διακήρυξης
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες με νόμιμους τίτλους πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας και νομής των προσφερόμενων ακινήτων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
α) Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρμόδια συμπληρωμένο όπως επισυνάπτεται.
β) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία.
γ) Επίσημο τίτλο (συμβόλαιο) πρωτότυπο ή νομίμως θεωρημένο, που να αποδεικνύεται η κυριότητα του επί του συγκεκριμένου ακινήτου.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Α.Π.Α.» για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε,
στ) Τοπογραφικό διάγραμμα
ζ) Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου
Για το Τεύχος – όροι της διακήρυξης Αριθ. Πρωτ. 589– 06/03/2019 και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2385026474 κα. Τσιτσοπούλου Σοφία, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 13:00.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α.

ΓΑΪΓΑΝΗ-ΤΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα