21.08.2020 – Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Μεγ. Αλεξάνδρου 97
Πληροφορίες : Ελένη Σμπιλή – Νικ. Καδρέφης
Τηλ.: 2385351027
Email : employee@cityoflorina.gr
 

Φλώρινα 21/08/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 15700

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Φλώρινας, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.cityoflorina.gr

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: employee@cityoflorina.gr & employee2@cityoflorina.gr με την ένδειξη στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος «Αίτηση για πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσιές καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου».
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Συγκεκριμένα η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 24/08/2020 και λήγει την Τετάρτη 26/08/2020.

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης

Για αναλυτική προβολή της ανακοίνωσης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Για λήψη του Παραρτήματος 2 κάντε κλικ εδώ (pdf)

Για λήψη του Παραρτήματος 3 – Αίτηση Υποψηφίου κάντε κλικ εδώ (doc)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΣΤΩΝ 
Για λήψη των διευκρινήσεων κάντε κλικ εδώ (pdf) και για λήψη του σχετικού ΦΕΚ κάντε κλικ εδώ (pdf) 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα