25.06.2013 – Περίληψη διακήρυξης προμήθειας “Κοινόχρηστα ποδήλατα Δήμου Φλώρινας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», στις 28 Αυγούστου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο γραφείο του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, διεύθυνση Εργατικές κατοικίες IV (Άγιος Μηνάς), Τ.Κ. 53100 – Φλώρινα.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα επαναληφθεί στις 04 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς δεύτερη δημοσίευση στον τύπο.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 264.800,00€, συν Φ.Π.Α. 23% 60.904,00€ , δηλαδή συνολικά στο ποσό των 325.704,00€.
Το παραπάνω ποσό θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Άξονας προτεραιότητας “08 – Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ” του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013».
Αφορά στην προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων για την πόλη της Φλώρινας. Το Σύστημα περιλαμβάνει 8 Σταθμούς, 80 ποδήλατα (+10 εφεδρικά) και 128 θέσεις στάθμευσης (16 ανά Σταθμό).
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 28 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, Δημαρχείο Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, ΤΚ 53100 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 08:30 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα έως την ώρα 14:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 28 Αυγούστου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων (φυσικών ή νομικών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που ασχολείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την προμήθεια εξοπλισμού παρόμοιου με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.
Για την περίπτωση κοινοπραξιών προμηθευτών ή ένωσης προμηθευτών, τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης ευθύνονται απέναντι αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου για κάθε υποχρέωση που απορρέει από την σύμβαση ή από το νόμο.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (και σύμφωνα με το άρθρ. 26 παρ.11 του ΕΚΠΟΤΑ να ισχύει τουλάχιστον έναν μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που έχει οριστεί στη διακήρυξη) και θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες μετά την ανακήρυξη του μειοδότη.
Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Γλώσσα Ελληνική.
Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού στην Ε.Ε.Ε.Κ. η 25 Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη.
Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο την 28 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή.
Η προθεσμία παραλαβής των εγγράφων του διαγωνισμού είναι έως τις 27 Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και έως τις 13:00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από το δημοτικό κατάστημα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, γραφείο του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, διεύθυνση Εργατικές κατοικίες IV (Άγιος Μηνάς), Τ.Κ. 53100 – Φλώρινα καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-13:00. Πληροφορίες στα τηλ.: 2385044478, 2385044468, Fax: 2385044287, Μαρία Κώτσιου, Δημήτρης Κρουσοράτης.
Η παραλαβή των τευχών γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής των τευχών μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Η δαπάνη σε αυτήν την περίπτωση θα βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.
Οι παραλήπτες των τευχών σε έντυπη μορφή θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Μόνον στην περίπτωση παραλαβής του έντυπου τεύχους διακήρυξης, για την παραλαβή των εγγράφων, καταβάλλεται από τον αιτούντα στο Δήμο το ποσό των είκοσι (20) ευρώ, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• Με κατάθεση μετρητών στο ταμείο του Δήμου Φλώρινας.
• Με ταχυδρομική επιταγή.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.cityoflorina.gr σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF).
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στο φαξ 2385044287 ή στο e-mail oikonomiko6@cityoflorina.gr το σχετικό συνοδευτικό ηλεκτρονικό έντυπο υπογεγραμμένο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άτομο επικοινωνίας), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπράτησης, θα καταβληθούν από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος (αρ.46, Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/Α΄).

Ο Δήμαρχος Φλώρινας
Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

Για παραλαβή των τευχών της διακήρυξης και του σχετικού συνοδευτικού εντύπου κάντε κλικ στα link του παρακάτω πίνακα.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Όροι διακήρυξης

: κάντε κλικ εδώ 
Περίληψη διακήρυξης: κάντε κλικ εδώ
Τεχνικές προδιαγραφές: κάντε κλικ εδώ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: κάντε κλικ εδώ 
Έντυπο οικονομικής προσφοράς: κάντε κλικ εδώ
Υποδείγματα: κάντε κλικ εδώ
Φύλλο αξιολόγησης – πίνακες συμμόρφωσης: κάντε κλικ εδώ

Για να λάβετε το συνοδευτικό ηλεκτρονικό έντυπο κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα