28.03.2022 – Περίληψη διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα έργου) για τον Δήμο Φλώρινας», εκτιμώμενης δαπάνης 595.572,00€

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

Φλώρινα, 24/ 03/ 2022
Αρ. Πρωτ.: 6852

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διακηρύττει
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα έργου) για τον Δήμο Φλώρινας», εκτιμώμενης δαπάνης 595.572,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους για την τεχνική και οικονομική προσφορά.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) τμήματα και δημοσιεύεται στο ΕΣΗΔΗΣ ανά τμήμα με έξι διαφορετικούς συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση των κάτωθι συστημικών αριθμών ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς στο εκάστοτε τμήμα.
Στοιχεία της σύμβασης (είδη, τμήματα, cpvs, ποσότητες κ.ά.) αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΠΟΣ.CPVSΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣυστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ)
Επιβατικό (ήπιο υβριδικό) όχημα134110000-1
34144900-7
ΤΜΗΜΑ 115734139.300,00€
Ημιφορτηγό (pick-up) όχημα κατηγορίας Ν1434131000-4
34113200-4
34113000-2
ΤΜΗΜΑ 2157342160.000,00€
Επιβατικό SUV όχημα 4×4434110000-1
34113200-4
34113000-2
34113100-3
ΤΜΗΜΑ 3157343 96.000,00€
Μικρό βάν όχημα (τύπου επαγγελματικό ΙΧΦ)234110000-1
34130000-7
ΤΜΗΜΑ 4157344 36.000,00€
Μικρό SUV 4×4 όχημα (τύπου επαγγελματικό ΙΧΦ)234110000-1
34113300-5
34113000-2
34113100-3
ΤΜΗΜΑ 5157345 42.000,00€
Eλαστικοφόρος φορτωτής (με κάδο πολλαπλών χρήσεων και λεπίδα αποχιονισμού τύπου V)134144710-8ΤΜΗΜΑ 6157346107.000,00€ 

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 9η Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για την έγκυρη συμμετοχή κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ήτοι 9.606,00€. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.
Δημοσίευση της παρούσας περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) την 22 Μαρτίου 2022, δημοσιεύθηκε την 25η Μαρτίου 2022 και θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/ους που θα προκύψει/ουν. Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2), 2385044917.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Για αναλυτική προβολή του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα