30.05.2016 – Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 


 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

  1. T-01_ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΕΞΕ 26W (για λήψη κάντε κλικ εδώ)
  2. T-02_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 26W (για λήψη κάντε κλικ εδώ)
  3. T-03_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ 26W (για λήψη κάντε κλικ εδώ)
  4. T-05_α_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_85Χ_(Υπογρ) (για λήψη κάντε κλικ εδώ)
  5. T-05_β_ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_85Χ_(Υπογρ) (για λήψη κάντε κλικ εδώ)
  6. T-05_γ_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_85Χ_(Υπογρ) (για λήψη κάντε κλικ εδώ)
  7. T-05_δ_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_85Χ_(Υπογρ) (για λήψη κάντε κλικ εδώ)
  8. T-06_ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 26W (για λήψη κάντε κλικ εδώ)
  9. Τεύχος διακήρυξης (για λήψη κάντε κλικ εδώ)

 


 

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ προϋπολογιζόμενης δαπάνης των 85.000,00 (Ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ ) μαζί με το Φ.Π.Α. και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών………………………………………………………………………………………. 50.925,48 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)…………………………………………………… 9.166,59 Ευρώ
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 9.013,81 Ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας…………………………………………………………………………….. 15.894,35 Ευρώ
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το site του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Συν/σμός Αγίου Αθανασίου, μέχρι τις 16 / 06 / 2016. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2385351242, Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Σοφία Χορταρέα.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 / 06 / 2016 ημέρα Τρίτη , στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Συν/σμός Αγίου Αθανασίου. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην
– Α1 και άνω τάξη εντός και εκτός νομού για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.382,12 ΕΥΡΩ και με ισχύ τουλάχιστον μέχρι έξι (6) μήνες και 30 ημέρες, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 20 / 01 / 2017. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
7. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTEREG
8.Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι 10%, σύμφωνα με το Ν. 4072/2012 (άρθρο 242, παρ.3) και την Εγκύκλιο 9 (Α.Π Δ17α/01/68/ΦΝ 433.α/26-04-2012) του ΥΠΟΜΕΔΥ.
9. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φλώρινας .

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς

Βοσκόπουλος Ιωάννης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα