31.10.2018 – Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια υγρών καυσίμων ήτοι πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των Νομικών του Προσώπων”

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα,31/ 10/ 2018
Αρ. Πρωτ.: 21844
Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 66095

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα δοθεί ως ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους, που ανακοινώνει το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για το Ν. Φλώρινας κατά την ημέρα παράδοσης, για την προμήθεια των καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων του Δήμου Φλώρινας και των νομικών προσώπων του.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας, προϋπολογίστηκε στο ποσό των 183.232,57 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από ίδια έσοδα με επιβάρυνση του προϋπολογισμού των ετών 2018 και 2019 του Δήμου Φλώρινας, Νομικών του Προσώπων, της 1θμιας Σχολικής Επιτροπή Εκπαίδευσης και 2θμιας Σχολικής Επιτροπή Εκπαίδευσης.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 29η Νοεμβρίου 2018 (τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών) και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Για αναλυτική προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)

TEYXH
Για λήψη του τεύχους διακήρυξης και των παραρτημάτων της κάντε κλικ εδώ (pdf)
Για λήψη του υποδείγματος εντύπου οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή κάντε κλικ εδώ (docx)
Για λήψη του Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή κάντε κλικ εδώ (docx)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα