Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων “”Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φλώρινας”, εκτιμώμενης δαπάνης τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) συμπ/νου του ΦΠΑ 24%

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

Φλώρινα, 05/ 08 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διακηρύττει

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την “Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φλώρινας”, εκτιμώμενης δαπάνης τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) συμπ/νου του ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η πηγή χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αφορά εξοπλισμού για οκτώ (8) υφιστάμενες παιδικές χαρές που βρίσκονται στον Δήμο Φλώρινας και χρήζουν πλήρη αντικατάσταση οργάνων, διάστρωση δαπέδων ασφαλείας και προσθήκη αστικού εξοπλισμού. Στόχος είναι η βελτίωση των υποδομών των εν λόγω παιδικών χαρών, που θα συμβάλλουν σημαντικά στον καθορισμό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων των εμποδιζόμενων ατόμων. Οι παιδικές χαρές είναι οι εξής: 1) Κάτω Κλεινών, 2) Μελίτης, 3) Βεύης, 4) Ιτέας, 5) Περάσματος, 6) Αμμοχωρίου, 7) Αρμενοχωρίου και 8) Αγίου Βαρθολομαίου. Ο κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) είναι 37535200-9.
Στοιχεία της σύμβασης (είδη, ποσότητες κ.ά.) αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣ.

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΞΥΛΙΝΗ

7

τμχ

1.350,00

9.450,00

2

ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ

7

τμχ

1.400,00

9.800,00

3

ΚΟΥΝΙΑ ΜΙΚΤΗ 2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ (1 ΠΑΙΔΩΝ & 1 ΝΗΠΙΩΝ)

1

τμχ

1.400,00

1.400,00

4

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ

8

τμχ

650,00

5.200,00

5

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ

5

τμχ

700,00

3.500,00

6

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ

2

τμχ

700,00

1.400,00

7

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

3

τμχ

700,00

2.100,00

8

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ

2

τμχ

700,00

1.400,00

9

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΨΑΡΑΚΙ

2

τμχ

750,00

1.500,00

10

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1

τμχ

22.225,48

22.225,48

11

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

1

τμχ

10.500,00

10.500,00

12

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ “ΖΟΥΓΚΛΑ”

4

τμχ

4.000,00

16.000,00

13

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ “ΖΟΥΓΚΛΑ”

3

τμχ

7.100,00

21.300,00

14

ΒΡΥΣΗ

8

τμχ

300,00

2.400,00

15

ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

13

τμχ

280,00

3.640,00

16

ΠΑΓΚΑΚΙ

14

τμχ

380,00

5.320,00

17

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

8

τμχ

300,00

2.400,00

18

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

390

μμ

140,00

54.600,00

19

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ.

1.035

μ²

60,00

62.100,00

20

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2,40μ.

30

μ²

110,00

3.300,00

21

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

8

τμχ

300,00

2.400,00

      
 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ):

241.935,48

 

ΦΠΑ 24%:

58.064,52

 

ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ):

300.000,00

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 11η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση του συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ “169805” για την υποβολή προσφοράς. Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για όλη την ποσότητα που αφορά την προμήθεια.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 4.839,00€ (τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα ευρώ ).
Δημοσίευση της παρούσας περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Η προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) την 1η Αυγούστου 2022, δημοσιεύθηκε την 5η Αυγούστου 2022 (αρ. προκήρυξης 2022/S 150-426576) και θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2385045790 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) και 2385044468,εσωτ.2 (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Για αναλυτική προβολή της περίληψης κάντε κλικ εδώ (pdf), για προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη του ΕΕΕΣ κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (docx).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα