Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού “Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Φλώρινας, για τα έτη 2023 και 2024”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Φλώρινα, 20/ 12/ 2023

Αρ.Πρωτ.:58939

ΑΔΑ: 6Ζ6ΦΩΗΙ-2ΚΠ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διακηρύττει

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Φλώρινας, για τα έτη 2023 και 2024», εκτιμώμενης δαπάνης 170.092,66€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Αντικείμενο της πρότασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2023 και 2024.
Στοιχεία της σύμβασης (είδη, cpvs, ποσότητες κ.ά.) αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/ΑΟΜΑΔΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣCPVSΠΟΣ.ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ 24%)ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (με ΦΠΑ 24%)
1ΑΠροστατευτικά υποδήματα18830000-618415.930,00€19.753,20€
2ΒΡούχα Προστασίας και Ασφάλειας (Εξωτερικών Χώρων)35113400-3104993.338,00€115.739,12€
3ΓΡούχα Προστασίας και Ασφάλειας (Εσωτερικών Χώρων)35113400-340603.880,00€4.811,20€
4ΔΓάντια Εργασίας18141000-9240117.380,50€21.551,82€
5ΕΠροστατευτικά  καλύμματα κεφαλής και αναπνοής18444000-328516.643,00€8.237,32€
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ):137.171,50€
ΦΠΑ 24%:32.921,16€
ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ): 170.092,66€

 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.
Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει την 18η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση δημοσιεύεται στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ “284338”. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση του κάτωθι συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς.
Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες που αφορούν την προμήθεια. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε προσφερόμενης ομάδας. Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ήτοι 2.743,43€ (δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα τρία λεπτά). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας των ομάδών για τις οποίες υποβάλεται προσφορά.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal. Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Ανοιχτή Διακυβέρνηση /Διαγωνισμοί).
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΚΗΜΔΗΣ – Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (με τα παραρτήματα της) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 36 του ν. 4412/2016) η οποία έλαβε τον κάτωθι συστημικό αριθμό: 284338
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Θα δημοσιευτεί στις παρακάτω εφημερίδες:
α) Ελεύθερο Βήμα της Φλώρινας (ημερήσια τοπική εφημερίδα) και
β) ΗΧΩ Φλώρινας (εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα).
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ – Η περίληψη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Ανοιχτή Διακυβέρνηση /Διαγωνισμοί).

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/ους που θα προκύψει/ουν. Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2), 2385044917.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

  1. Περίληψη διακήρυξης
  2. Τεύχος διακήρυξης (με τα παραρτήματα)
  3. Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  4. ΕΕΕΣ (σε μορφή PDF)
  5. Διευκρινήσεις διαγωνισμού Νο1
  6. Διευκρινήσεις διαγωνισμού Νο2
  7. Διόρθωση εκ παραδρομής αναφορών στις τεχνικές προδιαγραφές

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα