Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση – Αναβάθμιση αγροτικής οδοποιϊας Δήμου Φλώρινας», με προϋπολογισμό 6.782.835,03 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Βελτίωση – Αναβάθμιση αγροτικής οδοποιϊας Δήμου Φλώρινας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμος Φλώρινας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άρθρο 36 του Ν.4412/2016), για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση – Αναβάθμιση αγροτικής οδοποιϊας Δήμου Φλώρινας», με προϋπολογισμό # 6.782.835,03 € # (με Φ.Π.Α. 24%) και κωδικούς CPV: 45112400-9 Εργασίες εκσκαφών, 45243510-0 Εργασίες επιχωμάτωσης 45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Οδοποιίας, με προϋπολογισμό #5.470.028,25 €# (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα και αναθεώρηση)

 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)
4.030.971,44 €
725.574,86 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)
4.756.546,30 €
713.481,95 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ (24%)
5.470.028,25 €
1.312.806,78 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ6.782.835,03 €

 

1. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με συστημικό αριθμό διαγωνισμού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 205696, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.cityoflorina.gr/.

3. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα µε «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της παρούσας. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης.

  • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26 – 02 – 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.µ.
  • Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29 – 02 – 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.µ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Καπετάν Κώττα 1, 53100 Φλώρινα, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

5. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα τριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

7. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗ∆ΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β’)

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

8.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

8.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

9. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλόλητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

9.1 Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ στις τάξεις «4η και Άνω»

9.2 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

9.3 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης.

10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι οκτώ (28) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜ∆ΗΣ.

11. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εννέα χιλιάδων τετρακόσιων ευρώ και πενήντα επτά λεπτών #109.400,57 € # κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 15 της Αναλυτικής Διακήρυξης, με ισχύ τουλάχιστον δέκα τριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την 25 – 04 – 2025

12. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Φλώρινας του οικονομικού έτους 2024 με ΚΑ: 64 – 7333.003 και χρηματοδοτείται από επενδυτικό δάνειο που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και έχει τίτλο «Βελτίωση – Αναβάθμιση αγροτικής οδοποιϊας Δήμου Φλώρινας»

13. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 καθώς και της κράτησης ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο και στον Ν.4413/2016 (Α’ 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης.

14. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο (άρθρο 16.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης).

15. Οι δαπάνες των απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας, στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου (άρθρο 20 της Αναλυτικής Διακήρυξης).

16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι τον Δήμο Φλώρινας, μέσω του αρμόδιου οργάνου του, την Δημοτική Επιτροπή.

17. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850 45790 (εσωτ. 0 ή 1), αρμόδιοι υπάλληλοι επικοινωνίας κ. Σάββας Κουγιουμτζόγλου και κα Πολυξένη Μάλλιου.

 

Ο Δήμαρχος
Δήμου Φλώρινας

Βασίλειος Γιαννάκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (.zip)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα