01.06.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας την 06η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 9 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 46 –
Φλώρινα, 01 Ιουνίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί στo Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Αντιδημάρχων), (Απόφαση με αρ. 164/2014 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας) την 06η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 79 και 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1) Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» του κου Πανίδη Λάζαρου.
2) Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» του κου Παπαδόπουλου Παντελή.
3) Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα