09.04.2013 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας »
(Άρθρο 89, Ν. 3852/10) 
Μετά την ματαίωση της κατά την 8/4/2013 συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την αριθμ. 57/2013 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 9η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕ Φλώρινας, Μεγαρόβου (Απόφαση με αρ. 116/2011 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας), με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡ. ΡΟΖΑΣ  

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα