13.12.2018 – Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας την 17η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 17 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 79 –
Φλώρινα, 13 Δεκεμβρίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί στo Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Αντιδημάρχων), (Απόφαση με αρ. 164/2014 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας) την 17η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 79 και 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1) Λήψη απόφασης για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την κατασκευή του έργου «Επέκταση νέων κοιμητηρίων περιοχής Πρώτης Δήμου Φλώρινας».
2) Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
3) Γνωμοδότηση σε θέματα αρίθμησης ιδιοκτησιών επί των οδών στην Δημοτική Κοινότητα Φλώρινας.
4) Γνωμοδότηση για αν το (Ρέμα) Ε= 3.012,00 τ.μ. περίπου, στην θέση των οδών Κων/νου Καραμανλή και Αριστοτέλους γωνία, είναι δημοτική έκταση ή μη.
5) Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟ-ΠΛΑΣΤΕΙΟ» με αριθ. γνωστοποίησης 1087064 που βρίσκεται στην Φλώρινα, Λεωφόρος Μητροπολίτη Αυγουστίνου Καντιώτη αρ. 62.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα