14.05.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας στις 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 18:00΄ – 19:00΄ σε τακτική συνεδρίαση

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 5 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 15 –
 

Φλώρινα, 14/05/2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Άρθρα 88&89 Ν. 3852/10)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», (άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) με τη χρήση τηλεφώνου, για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ. 40/20930/31-03-2020 του ΥΠΕΣ, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) και την παράγραφο 56 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στις 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 18:00΄ – 19:00΄ και για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με:

1) Επέκταση δικτύου ΦΟΠ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ρόζας Χ. Κωνσταντίνος

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα