29.10.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας την 30η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 12 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 32 –
Φλώρινα, 25 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Άρθρα 88&89 Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί στo Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Αντιδημάρχων), (Απόφαση με αρ. 164/2014 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας) την 30η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 79 και 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) , όπως αυτά αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 80 και 89 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1) Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ρόζας Χ. Κωνσταντίνος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα