Πρόσκληση σύγκλησης στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας ην 06η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 17 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 90 –

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Άρθρα 88&89 Ν. 3852/10)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Αντιδημάρχων), (Απόφαση με αρ. 164/2014 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας) την 06η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 79 και 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 80 και 89 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και την με αριθμ. 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1) «Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Φλώρινας περιοχές: ¨Οδός Αϊνστάιν – Παστέρ & Πλατεία Εφέδρων Αξιωματικών¨».
2) «Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Φλώρινας στις οδούς: ¨Καλλέργη, Παπασταύρου Τσάμη, Νικολούδη και Ταγματάρχου Ναού¨».
3) «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την αποτροπή παράνομης στάσης και στάθμευσης σε οδούς και διασταυρώσεις της πόλης της Φλώρινας».
4) «Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την χωροθέτηση θέσης αποκλειστικής χρήσης από ξενοδοχειακή μονάδα στην οδό Παύλου Μελά».
5) «Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την χωροθέτηση θέσης ασθενοφόρου στην οδό Ταγματάρχου Σωτηρίου».
6) «Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Αβέρωφ 89 στη πόλη της Φλώρινας στον κο Ρ.Α. του Χ. και στην κα Ρ.Ε. του Β.».
7) «Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Αβέρωφ 89 στη πόλη της Φλώρινας στον κο Ι.Ε. του Χ. και στην κα Ι.Σ. του Β.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ρόζας Χαρ. Κωνσταντίνος

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα